Cách khấn vái khi đi chùa và ở nhà trước bàn Phật

Biên tập bởi

Cách khấn vái dưới đây dành cho những người mới đi chùa lễ Phật, sau khi thắp nhanh quỳ xuống chắp tay nguyện thầm…

Ảnh minh họa.

Lễ Phật: Cách lễ, thái độ, khôi phục thân tâm

Nam mô A Di Phật!

Hôm nay là ngày…………… Tại chùa……………

…………………./ Tại nhà số……………………………..

Con ………….xin thành tâm kính lạy mười phương Chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp thần vương, chư tôn thần chứng minh phù hộ cho Phật pháp ngày càng hưng thịnh, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, bá tánh được an cư lạc nghiệp, gia đình chúng con trên thuận dưới hòa, người người khỏe mạnh bình an, công việc làm ăn hanh thông, sung túc ………. (cầu nguyện theo tâm nguyện của mình).

Con kính nguyện đức Phật A Di Đà, Bồ tát Quan Âm, Thế Chí phóng quang tiếp độ chư tiên linh, hương linh cữu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên trăm họ, cũng như của gia đình chúng con được siêu sanh về cõi Tây Phương cực Lạc.

Con xin phát nguyện, từ nay luôn tôn kính Tam Bảo, bỏ ác làm lành, tu nhân tích đức, hộ trì Phật pháp, làm phước giúp người, trước sau như nhất, quyết không sai lời.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

(sau khi nguyện xong, cung kính lạy 3 lạy, 5 vóc sát đất, rồi lui ra)