,

“Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa” có thật không?

Biên tập bởi

Hỏi: Tôi đọc trong kinh sách có câu: “Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa”. Mong được chia sẻ rõ hơn về vấn đề này.

Đáp:

Niệm Phật và lễ Phật là những pháp tu căn bản, phổ biến; ai cũng biết xưng niệm và lễ bái hồng danh chư Phật. Tuy nhiên, muốn niệm Phật để được “phước sinh vô lượng” thì phải nhất tâm, hết lòng, chí thành và chí kính. Miệng niệm danh hiệu Phật (Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật…), tâm nhớ tưởng công đức Phật (10 ân đức Phật bảo. Đức Như Lai bậc: 1-Ứng cúng, 2-Chánh biến tri, 3-Minh hạnh túc, 4-Thiện thệ, 5-Thế gian giải, 6-Vô thượng sĩ, 7-Điều ngự trượng phu, 8-Thiên nhơn sư, 9-Phật, 10-Thế Tôn), rồi nguyện một lòng tu theo hạnh Phật. Ân đức và hồng danh Phật hàm dưỡng vô lượng công đức nên niệm một câu Phật mà tâm bừng sáng, tỉnh thức, nguyện quay đầu hướng thiện thì chắc chắn được phước vô lượng.

Lễ Phật cũng vậy, vận hết thân tâm cung kính đảnh lễ. Chư Phật đều là những bậc phước trí trang nghiêm nên chí tâm kính lễ chư Phật được công đức thù thắng. Lạy Phật để tiêu trừ bản ngã, lễ Phật mà quán thấu “năng lễ, sở lễ” (chủ thể và đối tượng lễ bái) đều không, tịch tịnh, đạt đến độ giao cảm không thể nghĩ bàn với chư Phật thì chắc chắn tiêu tan tội chướng, giải trừ phiền não nên “tội diệt hà sa”.

Hàng ngày chúng ta đều xưng niệm Phật và lễ bái hồng danh chư Phật nhưng phần lớn tâm thức chúng ta bị phiền não nhiễm ô, tạp niệm chi phối nên phước có sinh mà chưa nhiều, tội có diệt mà chưa hết. Tiếp tục tinh tấn hơn nữa niệm Phật cho đến nhất tâm, lễ Phật cho đến tiêu tan tự ngã thì mới được công đức, phước báo vô lượng.