HƯỚNG DẪN CHÉP CHÚ ĐẠI BI

Biên tập bởi

Lời đầu tiên cho con xin cảm ơn Quý Vị Phật Tử, Quý vị Đạo Hữu, Quý Thầy Cô và chư tỷ huynh muội đã thỉnh Chú Đại Bi chép tay Hán Tự in mờ về để chép ạ, thật là hoan hỉ, vô lượng công đức, xin hồi hướng công đức này tới thảy cho toàn chúng sinh, thiện căn được tăng trưởng, gieo duyên lành với nhà Phật ạ

Xin mời Quý vị, chúng ta cùng mở bản Kinh ra ạ, hihi thấy lòng lâng lâng khó tả rồi ạ, đẹp quá đẹp quá

Con xin kính mọi người cùng lắng tâm lại 3 phút để lòng mình thật nhẹ nhàng, thanh tịnh, thả trôi tất cả phiền muộn trước khi đặt nét đầu tiên ạ

Phần này là phần Nghi Lễ ạ, như Tán Phật, Niệm Hồng Danh Quán Thế Âm Bồ Tát và Nguyện văn

Trang thứ 3 chính là vào phần Chú Đại Bi mà chúng ta vẫn hay trì tụng ạ, con Kính Thỉnh Quý Vị cùng xem ạ

Con xin gửi phần Kinh Văn của Chú Đại Bi để Quý Vị Phật Tử cùng chép ạ:

 • Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
 • Thiên thủ thiên nhãn,
 • Vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 • Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 • Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da,
 • Bồ đề tát đỏa bà da,
 • Ma ha tát đỏa bà da,
 • Ma ha ca lô ni ca da.
 • Án tát bàn ra phạt duệ,
 • Số đát na đát tỏa.
 • Nam mô tất kiết lật đỏa,
 • Y mông a rị da,
 • Bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 • Nam mô na ra cẩn trì hê rị,
 • Ma ha bàn đa sa mế, 
 • Tát bà a tha đậu du bằng,
 • A thệ dựng, tát bà tát đa,
 • Na ma bà già,
 • Ma phạt đạt đậu,
 • Đát điệt tha.
 • Án, a bà lô hê, lô ca đế,
 • Ca ra đế, di hê rị,
 • Ma ha bồ đề tát đỏa,
 • Tát bà tát bà,
 • Ma ra ma ra, ma hê ma hê,
 • Rị đà dựng, cu lô cu lô,
 • Kiết mông độ lô độ lô,
 • Phạt xà da đế,
 • Ma ha phạt xà da đế,
 • Đà ra đà ra, địa rị ni,
 • Thất Phật ra da, dá ra dá ra.
 • Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ,
 • Y hê di hê, thất na thất na,
 • A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
 • Phật ra xá da, hô lô hô lô,
 • Ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra,
 • Tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ,
 • Bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ,
 • Di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na,
 • Ba dạ ma na, ta bà ha.
 • Tất đà dạ, ta bà ha.
 • Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
 • Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
 • Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha.
 • Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
 • Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
 • Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
 • Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
 • Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
 • Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
 • Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 • Nam mô a rị da, bà lô yết đế,
 • Thước bàng ra dạ, ta bà ha.
 • Án, tất điện đô, mạn đa ra,
 • Bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Con xin cảm niệm Ân Đức và Công Đức của tất cả mọi người đã tin tưởng con ạ. Nếu Quý Đồng Đạo có nhu cầu thắc mắc, trao đổi thêm có thể liên hệ với con ạ.
Khi bản Kinh được chép xong, xin bạch thỉnh Quý Vị Hồi hướng, sau đó có thể cúng lên chùa, tặng, nhưng theo ý chủ quan của con, trong quá trình mình chép Kinh, bản Kinh đã hoàn thành được công năng của nó rồi, và hiện nay việc đọc kinh sách mới được mọi người dùng nhiều hơn đọc bản chép tay, nên nhiều khi cúng, biếu sau khi chép sẽ không đem lại hiệu quả như trước đây., nên chúng ta có thể lưu trữ tại nhà, bất cứ nơi nào có Kinh điển Phật Pháp đều là nơi đất lành .

Con tin Công đức sẽ thập phần viên mãn khi chúng ta dành 1 thời gian để Tu Tập để trả ơn cho các đấng sinh thành nhiều đời ạ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát