trong đó chú Đại Bi là một trong những lựa chọn hàng đầu của Phật tử. Vậy